Boreale%20skog-%20og%20myrom%C3%A5der_ed
CCPM0685.jpg

Fagprofil

Vi tilbyr studiespesialisering med Realfag, eller generell studiekompetanse med natur- og økologi (ny i Norge). De andre fellesfagene er de samme som du får ved alle andre videregående skoler. Tema som klimaendringer, artskunnskap, bærekraft, mennesket i et grønnere samfunn er noe av det som vil stå sentralt.

Verden har i løpet av de senere årene virkelig fått øynene opp for de store miljøutfordringene vi nå står ovenfor både når det gjelder klimaendringer og tap av biologisk mangfold (tap av arter og nedbygging av naturområder). Vi har ila de senere årene sett hvordan vi mennesker overforbruker klodens naturressurser. Både klimaendringer og tap av biologisk mangfold er de to viktigste truslene mot mennesker og dyrs fremtidige eksistens, og vi må gjøre store endringer i vår måte å leve på fremover om vi skal kunne bremse denne negative utviklingen. 

Klimaendringene handler om å bremse opp utslipp av klimagasser som gjør at kloden varmes opp, og hvor isbreene smelter, været endrer seg slik at det ikke kan dyrkes mat lenger der det ble dyrket mat tidligere, vi får store skogbranner og store flommer som endrer hele klodens livsgrunnlag for både mennesker og dyr.

 

Tap av biologisk mangfold handler om hvordan vi utrydder dyre- og plantearter og hvordan vi bygger ned naturområder som gjør at vi mister enda flere arter og artenes livsgrunnlag. Dette har pågått i stor skala de siste 100 år og skyldes eksempelvis økt forurensning, økt bruk av sprøytemidler, bygging ny infrastruktur som større veger, bygging av større og nye bolig- og hytteområder. Slike naturinngrep er en av flere årsaker til at vi har mistet mange plantearter, utryddet pattedyr, fisk- og fuglearter. Mange insektarter er kraftig redusert eller helt borte. For å snu dette, må vi være villige til å endre vår atferd og endre våre prioriteringer for fremtiden, og vi må handle raskt da det årlig forsvinner flere arter og naturtyper enn noen gang tidligere i historien.

 

Norges natur- og økologigymnas AS mener at alle fremtidens generasjoner nå bør ha en grunnleggende og solid kompetanse i hvordan vi skal kunne ta vare på vår natur og økologi med alle våre arter og naturområder.

 

En slik grunnleggende kunnskap krever en helhetlig forståelse av hvordan naturen fungerer, hva som skaper naturens tålegrenser og hvordan økologi og klima henger sammen. Dette er en nødvendig kompetanse om vi skal klare å redusere klodens globale oppvarming og om vi skal kunne ta vare på våre naturområder og biologisk mangfold for fremtiden. Vi tror på at slik kunnskap bygges aller best i en kombinasjon av å være mye ute i naturen, bli kjent med naturen og de økologiske prosessene og ved at dere får bruke mange av skoledagene ute med naturen som deres klasserom.