Inntaksreglement for Norges natur- og økologigymnas AS

 

1. GENERELLE BESTEMMELSER

Norges natur- og økologigymnas AS er godkjent i henhold til Friskolelovens kapittel 2 § 2-1 i ”Særskilt profil”.

 

Studieretningen er studiespesialiserende med realfag med utvidet grønn profil, og generell studiekompetanse innen natur og økologi.

 

Skolen har hele landet som inntaksområde, jfr. Friskolelovens kapittel 3, og spesielt § 3-1.

 

Inntaket skjer etter en vurdering av søkerens skolemessige kvalifikasjoner basert på karakterer. Elever med geografisk tilknytning til Stor-Elvdal og Midt-Østerdal (Stor-Elvdal, Rendalen, Åmot og Engerdal) vil prioriteres foran andre søkere ved oversøking. Prioritert rekkefølge for inntak; Stor-Elvdal, Rendalen, Åmot, Engerdal.

 

Søknadsfrist: 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.

 

Inntakskomiteen, som består av skolens styre og rektor, er ansvarlig for inntaket.

 

Alle karakterer fra grunnskolen blir lagt til grunn ved inntak på Vg1.

 

Ved inntak på Vg2 og Vg3 gjelder de samme kriteriene, men karakterene fra videregående skole blir lagt til grunn.

 

Søknad sendes via søknadsskjemaet på www.nnog.no . Søk på Norges natur- og økologigymnas AS. På søknadsskjemasiden finnes det mulighet for å laste opp utskrift av karakterer fra 1. termin. Scann og last opp karakterutskriften og send denne som vedlegg til søknadsskjemaet. E-post: inntak@nnog.no (vil ikke være operativ før nærmere søkandsfrist).

2. PRIORITERINGSLISTE VED OVERSØKING

Det er beregnet plass til 30 elever pr årstrinn. Ved Norges natur- og økologigymnas AS skal ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3–1 prioriteres foran voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 , dersom det er flere søkere enn det er kapasitet til. Søkere må ha fullført grunnskole eller tilsvarende. Ved oversøking til skolen blir det satt opp en prioriteringsliste for de søkerne som er kvalifisert.

 

3. INNTAKSPROSEDYRE

Skolen bekrefter at søknaden er mottatt. Søknaden behandles, og dersom søkeren får tilsendt tilbud om skoleplass pr. brev, bekrefter søkeren plassen skriftlig innen fastsatt frist for svar.

4. KLAGEADGANG

I følge forvaltningsloven kan du kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Klagen må nevne hvilken endring du ønsker, og bør være skriftlig. Du sender klagen til skolen ved rektor. Dersom skolen ikke er enig i klagen din og omgjør vedtaket, vil klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet, som er endelig klageinstans. For mer informasjon om retten til klage se her eller ta kontakt med skolen.

5. ENDRING AV INNTAKSREGLEMENT

Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres, dog ikke mellom 01.01. – 31.07. av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i Friskoleloven med forskrifter og skolens vedtekter.